Beef Production Herd Health
CATEGORY: Agriculture

Beef Production – Herd Health – Setswana

Course Access: Lifetime
Course Overview

Introduction

Mokgwa wa go bona di-audio-visual o ikaeletse go tshegetsa le go maatlafatsa batho ba ba amegang mo lephateng la temothuo go tlhalosa, go

rotloetsa le go tsaya beng ka botlalo jwa tlhabololo ya bona, ka gonne go ithuta ke tirego e e telele ya botshelo.

Tlhabololo ya bokgoni ke mokgweetsi yo o botlhokwa wa tlhabololo ya ikonomi ya loago. Go nna le seabe mo maitekong a tlhabololo ya temothuo go
botlhokwa thata go netefatsa gore go nna le seabe le go nna le seabe mo go nneng teng ga didiriswa.

Lephata la temothuo le na le seabe se segolo mo ikonoming ya temothuo. Beng ba leruo ba ba rutegileng, ba ba matlhagatlhaga ba ba tlhaloganyang temothuo le mekgwa e e amanang le yona go fokotsa dikotsi tsa bona, di botlhokwa mo temothuong e e tswelelang ya leruo mme ba tla nna le seabe se se botlhokwa mo go tshegetseng le go tokafatsa temothuo e e tswelelang le tshireletsego ya dijo.

Create a Healthy Health Program. Meento le meriana, ka mekgwa e e tokafaditsweng ya tlhagiso go akaretsa dithekeniki tse di tsweletseng le didiriswa di tla thusa ka thibelo ya malwetse le go tokafatsa bokgoni jwa go fetolwa ga dijo le nama.

Who Should Enrol

Mongwe le mongwe yo o amegang mo lephateng la temothuo.

Course Design

Tsela e nngwe ya go tokafatsa temothuo ya temothuo ke go dira dithulaganyo tse di mosola tsa thuto ya temothuo. Tsela e e nonofileng ya go
dira seno ke ka go dirisa dimojule tsa pono ya modumo e e leng mokgwa o o nonofileng thata le o o tlhatlhobilweng go atamela, go tlhatlhoba le go fetisa
kitso.

Se ke motseletsele wa dimojule tse di latelang kgato ka kgato mme di ka dirisiwa mo katisong ya setlhopha kgotsa thuto ya boikgapo – mme di rulagantswe go ya ka dikaelo tsa katiso ya pono. Se se raya gore bontsi jwa mafoko a a dirisiwang le fa go tlhokega, a tshegetsa puo e e nang le ditshwantsho le boitseanape go tokafatsa thulaganyo ya go ithuta le go netefatsa gore kitso e e tswelelang e bonwa mo thulaganyong ya go ithuta.

Online Paise Kamane Ke Tarike Paise Kamane Ke Best Tarike.

Course Content

Setlhogo seno se akaretsa dithlogo tse di latelang:

 • Prevalent Diseases
 • Tick-Borne Diseases
  • Heartwater
  • Red Water
  • Gall Sickness
  • Lumpy Skin Disease
  • Three-day Stiff Sickness
 • Biosecurity 1
 • Biosecurity 2
 • Foot Rot 1
 • Foot Rot 2

Learning Outcomes

Fa go konosediwa bidio eno, batlhophi ba tla kgona go:
Go nna le kitso e e botoka ya botlhokwa jwa go nna le setitedi se se
itekanetseng go akaretsa dintlha tse di latelang: 

 • Prevalent Diseases
 • Tick-Borne Diseases
  • Heartwater
  • Red Water
  • Gall Sickness
  • Lumpy Skin Disease
  • Three-day Stiff Sickness
 • Biosecurity 1
 • Biosecurity 2
 • Foot Rot 1
 • Foot Rot 2